Положення про відділ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комітет з фізичної культури і спорту виконкому Покровської районної у місті ради

Загальні положення

1.1. Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Покровської районної в місті ради (далі - комітет) є структурним підрозділом виконавчого комітету районної в місті ради.

1.2. Комітет утворюється й ліквідується відповідно до ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням районної в місті ради в межах затвердженої нею структури за пропозицією голови районної у місті ради.

1.3. Комітет підзвітний й підконтрольний районній в місті раді, підпорядкований її виконавчому комітету та голові районної у місті ради.

1.4. У своїй роботі комітет керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної ради України указами Президента України, рішеннями міської та районної в місті ради та їх виконавчих комітетів, розпорядженнями міського голови та голови районної у місті ради, у межах делегованих повноважень – постановами Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, Регламентом виконавчого комітету районної в місті ради, Системам управління якістю та інформаційною безпекою, Інструкцією з діловодства в органах місцевого самоврядування міста, а також цим Положенням.

2. Основні завдання та функції

Основними завданнями та функціями комітету є:

2.1. Забезпечення реалізації державної політики з питань фізичної культури і спорту на території району.

2.2. Розроблення районних програм розвитку фізичної культури і спорту та організаційне забезпечення їх реалізації.

2.3. Забезпечення пропаганди здорового способу життя, зміцнення та ефективне використання матеріально-технічної бази об’єктів і споруд спортивного призначення.       

2.4. Сприяння у вирішенні питання про надання пенсіонерам, дітям, студентам та дітям-інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами фізкультури та спорту району.

2.5. Створення умов для занять фізичною культурою і спортом населення за місцем проживання  та в місцях масового відпочинку, сприяння розширенню мережі спортивних секцій, груп здоров’я, загальної фізичної підготовки, спортивних клубів, діяльності фізкультурно-оздоровчих закладів.

2.6. Сприяння організації і проведенню районних змагань та заходів щодо участі збірних команд району в міських та інших змаганнях.

2.7. Сприяння організації занять фізичною культурою і спортом у системі безперервної реабілітації інвалідів (ураховуючи дітей із фізичними і розумовими вадами) та участі інвалідів у спортивних змаганнях.  

2.8. Визначення видів спорту для поширення їх на території району, координація роботи спортивних шкіл, контроль за організацією в них навчально-тренувального процесу.      

2.9. Затвердження складу збірних команд району з видів спорту, нагородження переможців змагань, працівників і активістів фізичної культури і спорту, колективів фізичної культури підприємств, організацій, установ, закладів та спортивних клубів.       

2.10. Вирішення згідно з чинним законодавством питання про проведення спортивних, видовищних та інших спортивно-масових заходів, здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку при їх проведенні.      

2.11. Організація контролю за ефективним використанням і технічним станом спортивних споруд району.       

2.12. Координація діяльності підприємств, організацій та учбових закладів в області фізичної культури і спорту, внесення, в установленому порядку, на розгляд виконкому районної в місті ради проекти планів розвитку сфери, ії фінансування та матеріально-технічного забезпечення.

2.13. Організація нагородження переможців змагань, фізкультурних-працівників та активістів фізкультурного руху, колективів  фізкультури, які досягли кращих показників.      

2.14. Організація контролю за виконанням законодавчих актів з питань фізичної культури і спорту на території району.

2.15. Визначення потреби району у фахівцях з фізичної культури і спорту; здійснення підбору, розстановки та використання фізкультурних кадрів; ведення обліку спеціалістів з фізичної культури і спорту.

2.16. Організація медичного обслуговування в закладах фізкультури і спорту на території району.

3. Обов’язки

3.1. Розробка та підготовка районної Програми розвитку фізичної культури і спорту, яка подається на затвердження районної в місті раді, організація її виконання; подання звіту про хід і результати її виконання.

3.2. Забезпечення фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури населення.

3.3. Організація і проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, конкурсів серед широких верств населення, організація дозвілля та відпочинку молоді, підготовка та ефективне використання кадрів у сфері фізичної культури і спорту, забезпечення пропаганди здорового способу життя, сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху.

3.4. Зміцнення спортивно-технічної бази об’єктів та споруд спортивного призначення, утримання їх в належному стані, залучення до цієї роботи інвесторів.  

3.5. Координація діяльності закладів, організацій фізичної культури і спорту всіх форм власності та об’єднань громадян, які знаходяться на території району.      

3.6. Контроль за станом фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчально-виховній та соціально-побутовій сферах, використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються на розвиток фізичної культури і спорту.

3.7. Забезпечення впровадження і функціонування системи управління якістю та інформаційної безпеки публічних послуг у комітеті.

3.8. Надання у визначеному порядку інформації на виконання документів, що надійшли з органів державної влади, на електронних та паперових носіях.

3.9. Підготовка проектів розпоряджень, рішень ради та її виконкому за напрямами роботи комітету, контролює їх виконання.

3.10. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян.

3.11.  Інформування громадян про діяльність комітету через засоби масової інформації, на сходах громадян та інформаційних зустрічах.

3.12. Забезпечення реалізацію прав громадян на використання електронних інформаційних ресурсів міста, організацію зворотного зв’язку, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень, що надходять на сторінки порталу «Криворізький ресурсний центр».

3.13. Надання безоплатну первинну правову допомогу відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», у тому числі здійснює особистий прийом осіб, як її потребують.

3.14. Забезпечення надання інформації для формування та підтримки в актуальному стані на порталі «Криворізький ресурсний центр» електронних інформаційних ресурсів міста.    

4. Права

Комітет має право:

4.1 Готувати та подавати на розгляд проекти рішень районної в місті ради, її виконавчого комітету, розпоряджень голови районної у місті ради з питань, віднесених до компетенції комітету.

4.2. Брати участь у пленарних засіданнях сесії районної в місті ради, засіданнях виконавчого комітету районної в місті ради, нарадах та в інших заходах при розгляді питань, віднесених до компетенції комітету.

4.3. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів районної у місті ради, підприємств, установ, організацій та закладів, незалежно від форм власності, інформацію та інші матеріали, а від органів статистики – безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на комітет повноважень.

4.4. Залучати до проведення заходів, розгляду питань, які належать до компетенції комітету, спеціалістів інших структурних підрозділів виконкому районної у місті ради, фахівців підприємств, установ, організацій та закладів незалежно від форм власності за погодженням з їх керівництвом.

4.5. Скликати в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до компетенції комітету.

4.6. Створювати творчі тимчасові колективи, групи для проведення спортивно-масових заходів, підготовки програм та проектів розвитку фізичної культури і спорту.

5. Організація роботи

5.1. Комітет працює відповідно до перспективних і поточних планів, що затверджуються виконкомом районної в місті ради, та щомісячних календарних планів роботи виконавчого комітету, що затверджуються головою районної в місті ради.

5.2. Прийом на роботу працівників комітету здійснюється відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» головою районної у місті ради на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України.

5.3. Комітет очолює голова, який відповідає за виконання покладених на комітет завдань та виконання ним своїх функцій. У разі відсутності голови його обов’язки виконує посадова особа призначена головою районної у місті ради.

5.4. Голова комітету:

5.4.1 несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет завдань, законність прийнятих ним рішень;

5.4.2 видає в межах повноважень комітету накази, організовує та контролює їх виконання;

5.4.3 представляє комітет в усіх установах, підприємствах та закладах.

5.4.4 формує кадровий резерв на працівників комітету;

5.4.5 подає пропозиції голові районної в місті ради щодо:

5.4.6.1 заміщення вакансій у комітеті;

5.4.6.2 структури комітету.

5.5. Бере участь у роботі сесії районної в місті ради та її виконкому.

5.6. Комітет утримується за рахунок коштів районного в місті бюджету. Штатний розпис і фонд оплати праці комітету визначається головою районної в місті ради в межах загальної чисельності оплати праці працівників виконкому районної в місті ради. 

5.7. Комітет під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконкому районної в місті ради, іншими органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, а також з підприємствами, установами та організаціями району.

5.8. Голова комітету виконує обов’язки відповідно до посадових інструкцій