Положення про відділ

П О Л О Ж Е Н Н Я про  відділ бухгалтерського обліку виконкому районної у місті ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ бухгалтерського обліку /далі - відділ/ є структурним підрозділом виконавчого комітету районної у місті ради, утворюється районною у місті радою у межах затвердженої нею структури і загальної чисельності, їй підзвітний і підконтрольний, підпорядкований голові районної у місті ради та керуючому справами виконкому районної у місті ради.

1.2. Відділ при здійсненні повноважень керується Конституцією України, Законом  України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, рішеннями міської, районної  у місті ради та їх виконавчих комітетів, в межах делегованих повноважень – постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації з питань, віднесених до відання відділу, а також цим Положенням.

1.3. На всіх працівників відділу бухгалтерського обліку поширюється дія Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

Основними завданнями та функціями відділу бухгалтерського обліку є:

- Ведення  бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконкому районної у місті ради.

- Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами виконкому районної у місті ради.

- Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення   платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності по виконкому районної у місті ради.

- Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання фінансових (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

- Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

- Оптимізація доступу суб’єктів господарювання та громадян до інформаційних ресурсів міста, віднесених до компетенції структурного підрозділу, шляхом підвищення рівня їх відкритості за рахунок створення нових можливостей і зручностей, забезпечення зворотнього зв’язку, удосконалення існуючої системи електронної взаємодії міської та районної влади і бізнесу.

- Організаційно-фінансове забезпечення роботи виконкому районної у місті ради, його відділів в межах наданих повноважень.

- Надання методичної і практичної допомоги відділам, управлінню, комітетам і службам виконкому районної у місті ради в організації виконання законів України, постанов Верховної Ради України, указів Президента України, рішень   міськради, розпоряджень міської і районної у місті ради  в межах делегованих повноважень.

ІІІ. Відділ бухгалтерського обліку відповідно до покладених на  нього завдань: 

3.1. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а  також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством виконкому районної у місті ради, та виконує інші доручення керівництва виконкому районної у місті ради.

3.2. Своєчасно подає звітність.

3.3. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

3.4.  Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо :

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

3.5. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської  заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

3.6. Забезпечує :

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що  закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів.

3.7. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових  коштів та майна, псування активів.

3.8. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників.

 3.9. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

3.10. Утворює спеціальні рахунки для забезпечення виконання планів соціально - економічного розвитку виконкому районної у місті ради та контролює правильність використання коштів.

3.11. Здійснює відстеження результативного впливу регуляторного акту та його аналіз  /первинний, повторний, періодичний/.

3.12. Забезпечує впровадження і функціонування системи управління якістю  муніципальних послуг у відділі.

3.13. Доводить до суб’єктів господарювання вимоги нормативних актів з питань, які належать до компетенції відділу, проводить наради, семінари з їх роз’яснення.

3.14. Забезпечує інформаційну підтримку ресурсів, розміщених на сайті «Криворізький ресурсний центр», які за своїм змістом належать до компетентності структурного підрозділу; удосконалює їх структуру та зміст; будує взаємозв’язок з іншими ресурсами.

ІV.Відділ бухгалтерського обліку виконкому   районної у місті ради має право:

4.1. Представляти  виконком районної у місті  ради в   установленому   порядку з питань, що відносяться до компетенції бухгалтерської служби в фондах загальнообов’язкового державного         соціального   страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від         форми власності.

4.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і  подання до бухгалтерської служби структурними підрозділами виконкому районної у  місті ради  первинних документів   для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

4.3. Здійснювати внутрішній фінансовий контроль за використанням коштів районного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу по відділах та інших структурних підрозділах виконкому районної у місті ради.

4.4.  Надавати погодження при призначенні, звільненні, переміщенні матеріально – відповідальних осіб, при укладанні договорів на отримання або видачу товарно – матеріальних цінностей, при складанні   розпоряджень про установлення робітникам посадових окладів, надбавок   до заробітної плати і про преміювання.

4.5. Вносити пропозиції голові районної у місті ради пропозиції щодо   удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-      господарської діяльності.

4.6. Здійснювати адміністрування розділів сайта “Криворізький ресурсний   центр” або їх частин, де розміщуються інформаційні ресурси, які за своїм             змістом належать до компетенції структурного підрозділу.

 V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДІЛУ

5.1. Керівником відділу бухгалтерського обліку є завідуючий відділом, який   підпорядковується голові та керуючому справами виконкому районної у             місті ради. У разі його тимчасової відсутності обов’язки  завідуючого відділом  виконує заступник завідуючого відділом.

5.2. Завідуючий відділом бухгалтерського обліку призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно -  кваліфікаційного рівня головою   районної у місті ради за погодженням з органом Державної казначейської  служби за місцем обслуговування. Погодження призначення   на посаду   а звільнення з посади завідуючого відділом бухгалтерського обліку головою районної у місті ради здійснюється в порядку, встановленому Мінфіном. Висновок про погодження (відмову в погодженні)   кандидатури для призначення на посаду завідуючого відділом бухгалтерського обліку    орган Державної казначейської служби   надсилає протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного  подання голови районної у місті ради.

5.3. Звітність та документи, підписані особою, призначеною на посаду завідуючого  відділом бухгалтерського обліку без дотримання вимог,             встановлених пунктом 5.2. цього Положення, органами Державної    казначейської служби не приймаються.

5.4. Завідуючий відділом бухгалтерського обліку повинен мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи на державній службі,     за фахом або на керівних  посадах не менше як п’ять років.

5.5. Завідуючий відділом бухгалтерського обліку повинен знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові  акти    Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові   акти   Мінфіну    щодо    порядку    ведення бухгалтерського   обліку,   складення фінансової  та  бюджетної звітності,  міністерств та інших  центральних  органів виконавчої влади щодо   галузевих  особливостей застосування  національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, порядок оформлення операцій  і організації  документообігу  за розділами обліку,   форми та порядок   проведення  розрахунків,  порядок приймання, передачі  товарно - матеріальних  та        інших  цінностей, зберігання  і витрачання коштів,  правила проведення та оформлення  результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні   програмні засоби.

5.6. Прийняття  (передача)  справ  завідуючим відділом у разі призначення на посаду або  звільнення з посади  здійснюється  після проведення  внутрішньої  перевірки стану  бухгалтерського обліку та звітності,  за результатами  якої  оформляється  відповідний акт.

Завідуючий відділом бухгалтерського обліку:

- організовує роботу з  ведення  бухгалтерського  обліку  та забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу;
здійснює  керівництво  діяльністю  бухгалтерської  служби, забезпечує раціональний   та   ефективний   розподіл   посадових обов'язків   між   її працівниками   з  урахуванням  вимог  щодо забезпечення захисту інформації та  запобігання  зловживанням  під час ведення бухгалтерського обліку;

- погоджує проекти договорів (контрактів),  у тому числі про повну індивідуальну  матеріальну  відповідальність,  забезпечуючи дотримання  вимог   законодавства   щодо  цільового  використання  бюджетних коштів та збереження майна;

- бере у разі потреби участь  в  організації  та  проведенні перевірки    стану   бухгалтерського   обліку   та   звітності   у бухгалтерських  службах  бюджетних  установ,  які   підпорядковані бюджетній установі;

- здійснює   у   межах   своїх   повноважень   заходи   щодо відшкодування винними  особами  збитків  від   нестач,   розтрат, крадіжок;

- погоджує кандидатури працівників бюджетної установи,  яким надається право складати та підписувати  первинні  документи  щодо проведення  господарських операцій, пов'язаних з  відпуском (витрачанням) грошових коштів,  документів,   товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

5.7. Завідуючий відділом бухгалтерського обліку подає голові районної у місті ради пропозиції щодо:

- визначення облікової   політики,   зміни   обраної  облікової політики з урахуванням особливостей діяльності виконкому районної у місті ради  і  технології оброблення облікових даних,  у тому числі системи та форм   внутрішньогосподарського обліку та  правил документообігу,  додаткової            системи   рахунків   і   регістрів аналітичного  обліку,  звітності  та  контролю  за  господарськими операціями;

- визначення оптимальної  структури  відділу бухгалтерського обліку  та чисельності її  працівників;

- призначення на посаду та звільнення з посади працівників бухгалтерської служби;

- вибору та  впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та  звітності  з  урахуванням  особливостей діяльності бюджетної установи;

            - створення умов для належного збереження майна, цільового та
ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

            - визначення джерел   погашення  кредиторської  заборгованості;

            - притягнення до  відповідальності  працівників  бухгалтерської служби,  за результатами контрольних    заходів, проведених   державними органами     що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

            - удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

            - організації навчання  працівників  бухгалтерської  служби   з   метою  підвищення  їх професійно-кваліфікаційного рівня;

            - забезпечення бухгалтерської служби нормативно-правовими актами,  довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

5.8. Завідуючий відділом бухгалтерського обліку підписує звітність та               

документи, які є підставою для:

            - перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;
- приймання і видачі грошових коштів;

            - оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

            - проведення інших господарських операцій.

5.9. Завідуючий відділом бухгалтерського обліку відмовляє у прийнятті до  обліку документів,  підготовлених з   порушенням   встановлених   вимог,

а також документів  щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та  інформує  голову районної у місті ради  про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

5.10. Завідуючий відділом бухгалтерського обліку  здійснює контроль за:

            - відображенням у  бухгалтерському  обліку  всіх  господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;

            - складенням звітності;

            - цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних),  інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

            - дотриманням вимог   законодавства  щодо  списання  (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

            - правильністю проведення  розрахунків  при  здійсненні  оплати товарів,  робіт та  послуг,  відповідністю  перерахованих  коштів обсягам виконаних  робіт,  придбаних  товарів  чи  наданих  послуг згідно  з  умовами  укладених  договорів, у  тому числі договорів оренди;

            - відповідністю взятих   бюджетних   зобов'язань    відповідним  бюджетним асигнуванням,  паспорта  бюджетної  програми  (у  разі  застосування програмно-цільового методу в бюджетному  процесі)  та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

            - станом погашення  та  списання  відповідно  до  законодавства  дебіторської  заборгованості   бюджетної  установи;

            - додержанням вимог   законодавства    під    час    здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти; 

            - оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- розробленням та   здійсненням   заходів  щодо  дотримання  та підвищення  рівня   фінансово-бюджетної   дисципліни   працівників бухгалтерської служби;

- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів,  проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи,  що  уповноважені  здійснювати  контроль  за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

 5.11. Завідуючий відділом бухгалтерського обліку погоджує   документи, пов'язані з витрачанням  фонду заробітної  плати,  встановленням посадових  окладів  і  надбавок працівникам.

5.12. Завідуючий відділом бухгалтерського обліку у  разі  отримання  від         керівника  бюджетної  установи  розпорядження  вчинити  дії,  які  суперечать законодавству, інформує   у   письмовій   формі   керівника   про неправомірність такого розпорядження,  а у разі  отримання  даного  розпорядження  повторно  надсилає  керівникові бюджетної установи, якій підпорядкована  бюджетна  установа,  та  керівникові  органу Державної   казначейської служби за місцем обслуговування бюджетної установи  відповідне повідомлення.

Керівник органу Державної казначейської  служби  розглядає  в триденний строк   отримане   повідомлення  та  здійснює  у  разі встановлення  факту порушення  бюджетного  законодавства   заходи відповідно  до  законодавства,  про що інформує у письмовій формі голову районної у місті ради та завідуючого відділом бухгалтерського обліку.  Якщо  факт  порушення  не встановлено, керівник  зазначеного  органу  інформує  про  це   у письмовій формі голову районної у місті ради та завідуючого відділом бухгалтерського обліку.

 5.13. Завідуючий відділом бухгалтерського обліку  або особа,  яка його заміщує, не може  отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і  товарно-матеріальні цінності, а також виконувати   обов'язки голови районної у місті ради  на   період   його   тимчасової відсутності.