Законодавча база

 

Перелік документів та нормативно-розпорядчих актів, якими керується відділ бухгалтерського обліку в повсякденній роботі

 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами.
 2. Податковий кодекс України  від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами.
 3. Кодекс законів України про працю зі змінами.
 4. Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами.
 5. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 966-XIV зі змінами.
 6. Закон України "Про публічні закупівлі" зі змінами.
 7. Закон України "Про оплату праці" №108/95-ВР від 24.03.95  зі змінами.
 8. Закон України "Про відпустки" №504/96-ВР від 15.11.96  зі змінами.
 9. Закон України "Про колективні договори і угоди" №3356-XII від 01.07.93 зі змінами.
 10. Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 № 1282-XII зі змінами.
 11. Постанова КМУ від 04 грудня 2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».
 12. Постанова КМУ від 28 лютого 2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» зі змінами.
 13. Постанова КМУ від 19 січня 2011 р. N 21 «Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами» зі змінами.
 14. Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013  № 1203 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі" зі змінами.
 15. Наказ Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88 "Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку " зі змінами.
 16. Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 №1219 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» зі змінами.
 17. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію» зі змінами.
 18. Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» зі змінами.
 19. Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012  № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» зі змінами.
 20. Наказ Міністерства фінансів України від 29.06.2017  № 604 «Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку суб’єктів державного сектору та порядку їх складання».
 21. Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015  № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору» зі змінами.
 22. Наказ Міністерства фінансів України від 08.09.2017  № 755 «Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання».
 23. Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012  № 758 «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» зі змінами.
 24. Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012  № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України» зі змінами.
 25. Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014  № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» зі змінами.
 26. Наказ ДКСУ від 13 лютого 2012 року N 52 Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України з складання звітності про виконання державного бюджету зі змінами.
 27. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 Загальні вимоги до фінансової звітності.
 28.  Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 2 Баланс.
 29.  Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 3 Звіт про фінансові результати.
 30.  Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 4 Звіт про рух грошових коштів.
 31.  Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 5 Звіт про власний капітал.
 32.  Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 6 Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах.
 33.  Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 7 Основні засоби.
 34.  Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 8 Нематеріальні активи.
 35.  Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 9 Запаси.
 36.  Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 10 Дебіторська заборгованість.
 37.  Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 11 Зобовязання.
 38.  Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 13 Фінансові інструменти.
 39. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 15 Дохід.
 40.  Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 16 Витрати.
 41.  Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 26 Виплати працівникам.